0

Junior

GK

1

Senior

GK

2

Senior

FB

3

Senior

F

4

Senior

CM

5

Senior

RB

6

Senior

CM

8

Junior

CM

9

Junior

ST

10

Junior

CM

11

Junior

CM

12

Junior

MF

13

Senior

CB

14

Senior

F

15

Senior

MF

16

Senior

ST

17

Sophomore

CB

19

Sophomore

LD

21

Junior

FB

22

Junior

MF

23

Sophomore

F

24

Junior

F

26

Senior

CB

28

Sophomore

MF

99

Senior

GK